Expert legislatia muncii :: Sanatate si securitate in munca

Instrucţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor care deservesc trasee de aer comprimat, maşini acţionate cu aer comprimat, uneltele de mâna actionate pneumatic.

Text integral

   Sunt unelte de mână acţionate pneumatic: maşini de găurit, maşini de polizat, maşini de şlefuit, maşini de capsat cu capse sau minicuie, etc.

 

    1. Pot desfăşura activităţi pe traseele de transport a aerului comprimat de la compresorul de producere a aerului comprimat la consumatori si cu unelte de mână acţionate pneumatic numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţiuni:

         - cunosc schema de distribuţie a aerului comprimat,

         - cunosc echipamentele tehnice, instalaţiile si procedeele de lucru,

         - au calificarea si autorizarea necesară,

         - au fost instruite din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, asupra:

              - riscurilor la care se expun, la locul de muncă/postul de lucru,

              - părţilor periculoase ale echipamentelor tehnice de muncă, din dotare,

              - dispozitivelor si mijloacelor de protecţie si autoprotecţie, existente, la locul de muncă/postul de lucru,

              - modului corect de lucru la înălţime sau în spaţii închise (după caz),

              - modului de acţionare în caz de avarii sau accidente, produse la locul de muncă/postul de lucru, 

              - sistemelor de avertizare, semnalizare, alarmare, cu care sunt dotate echipamentele tehnice din dotare,

              - semnificaţiei marcajelor diferitelor încărcături, colete, etc., pe care le manipulează la locul de muncă,

              - măsurilor de prim-ajutor, în cazul producerii unor accidente.

         - corespund examenului medical obligatoriu, care se desfăşoară la angajare şi periodic, fiind declaraţi APT pentru a efectua operaţiile de la locul de muncă/postul de lucru unde au fost repartizaţi,

              - medicul de medicina muncii a întocmit fişa individuală de aptitudini a fiecărui lucrător,

              - au aptitudinile fizice si psihice cerute de locul de muncă/postul de lucru unde îşi vor desfăşura activitatea,

         - sunt respectate reglementările legale privind lucrul tinerilor, femeilor, persoanelor cu diverse infirmităţi,

              - nu este permis lucrul tinerior care nu au împlinit vârsta de 18 ani,

              - femeile gravide nu pot lucra în poziţii vicioase (ghemuit, în genunchi, în ortostatism permanent, etc.), la locuri de muncă cu expunere la vibraţii sau la temperaturi extreme (căldură excesivă, frig),

         - au fost dotate si poartă  echipamentul individual de protecţie, specific activităţii desfăşurate,

         - au fost dotate după caz cu unguente de protecţie si/sau soluţii de neutralizare a nocivităţii,

         - respectă regulile generale de igienă personală,

         - în perioadele cu temperaturi extreme primesc ceaiuri calde (iarna) respectiv sucuri sau apă minerală (vara).

 

    2. Echipamentele tehnice de muncă (maşini, utilaje, masini-unelte, scule, dispozitive, etc.), necesare desfăşurării activităţii la locul de muncă pot fi utilizate numai dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

         - sunt certificate din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă,

         - au certificat de calitate si certificat de conformitate, CE sau CS,

         - cartea tehnică care însoţeşte echipamentul tehnic cuprinde instrucţiuni de lucru, măsuri specifice privind securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor, măsuri specifice de protecţie împotriva incendiilor, măsuri de protecţie a mediului, etc., traduse în limba română,

              - măsurile prevăzute în cartea tehnică, în proiectele de execuţie si în legislaţia română, pentru tipul de echipamente tehnice utilizate, au fost realizate integral.

 

    3. La acest loc de muncă/post de lucru se vor respecta obligatoriu următoarele prevederi generale:

         - conductele de aer sub presiune se vor îmbina cu sudură sau cu flanşe si şuruburi,

         - furtunurile flexibile de racordare la traseele fixe se vor amplasa astfel incât să se evite îndoirile si întinderile lor bruşte,

         - traseele metalice se leagă la opriza de pământ corespunzatoare,

         - în jurul îmbinărilor cu flanşe ale traseelor metalice se vor monta coliere din tablă, astfel încât acestea să acopere în totalitate ambele flanşe de îmbinare,

        - racordarea furtunelor flexibile la traseele metalice se va face obligatoriu prin ştuţuri filetate montate pe ventile de închidere si cu coliere metalice pe furtun,

         - racordarea aerului comprimat la utilajele, sculele si uneltele de lucru ale masinilor fixate pe postamente se va face obligatoriu la ştuţurile speciale de racord, filetate, ale acestora, prin fixare cu coliere metalice.
 

    4. Uneltele de mână acţionate  pneumatic  trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

         - vor fi prevăzute cu dispozitive sigure pentru fixarea sculei, precum şi dispozitive care să împiedice funcţionarea lor necomandată,

         - pentru o funţionare fără pericol de accidente a uneltelor pneumatice, dispozitivele de prindere a sculei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

            - să fie dimensionate corespunzător pentru scula respectivă,

            - sistemul de strângere să fie în bună stare, astfel încât să permită o strângere egală a sculei, realizând o centrare perfectă,

            - bacurile de strângere trebuie să fie în bună stare, egale şi să nu prezinte ştirbituri sau uzuri pronunţate,

         - piatra polizoarelor  trebuie:

              - fixată corespunzător pe ax, cu şaibă de strângere, piuliţă şi sisteme de asigurare,

              - centrată perfect pe axul polizorului, iar axul să fie fixat corespunzător.

         - SE INTERZICE funcţionarea maşinilor portative de găurit şi polizat, acţionate pneumatic, dacă au jocuri axiale care pot produce o accidentare fie prin desprinderea sculei, fie prin ruperea sau spargerea ei,

         - dacă uneltele de mână cu acţionare pneumatică sunt dotate cu scule ce prezintă pericol de accidentare (pietre de polizor, pânze de ferăstrău, etc.), acestea se vor proteja împotriva atingerii accidentale a sculelor în mişcare cu ajutorul apărătorilor,

         - uneltele de mână rotative cu acţionare pneumatică vor fi dotate cu dispozitive  de reglare şi limitare a presiunii şi debitului, în vederea limitării turaţiei,

         - dispozitivele de reglare şi limitare a debitului şi presiunii de aer vor fi montate şi fixate la parametrii de funcţionare corespunzători uneltei pe care o acţionează,

              - în cazul în care unealta pneumatică se schimbă cu o unealtă cu alţi parametri, se va face o nouă reglare a dispozitivelor de limitare,

              - accesul la dispozitivele de reglare şi limitare a debitului şi presiunii trebuie interzis tuturor persoanelor, cu excepţia muncitorilor calificaţi şi instruiţi în acest scop,

                   - din categoria acestor dispozitive fac parte manometrele, reductoarele de presiune, ventilele de reglaj, supapele de siguranţă, etc., care, periodic, vor fi supuse verificării unui atelier de specialitate,

         - tuburile flexibile de aer comprimat trebuie să corespundă debitului şi presiunii de lucru a sculei,

              - fixarea lor pe racordul uneltei va fi asigurată cu coliere metalice,

         - în vederea folosirii corecte,  tuburile de legătură, înainte de racordarea lor la maşină, vor fi examinate şi verificate,

              - verificarea lor se va face vizual si nu trebuie să prezinte rosături, crăpături, deteriorări etc.,

         - încercarea conductelor de legătură se face prin supunerea lor la o presiune de 1,5 ori mai mare decât presiunea nominală de funcţionare a instalaţiei,

         - racordarea furtunurilor din cauciuc la conductele metalice se face prin intermediul unor reducţii cu cel puţin trei trepte, pe care furtunul se fixează cu ajutorul colierelor metalice,

         - cuplarea şi decuplarea furtunurilor la reţeaua de aer şi a uneltelor pneumatice la furtun se face numai când robinetul de la reţea este în poziţia închis,

         - pe fiecare racord de la reţeaua de aer comprimat trebuie montat un robinet  cu ajutorul căruia să poată fi închis racordul de aer,

         - în cazul în care se face cuplarea sau decuplarea cu robinetul deschis, poate exista pericolul de aruncare bruscă a furtunului şi accidentare a muncitorului,

         - în timpul deschiderii robinetelor sau a montării furtunurilor lucrătorul nu va sta cu faţa sau capul deasupra robinetului,

         - amplasarea furtunurilor de aer se va face la nivelul solului sau  pardoselii halei, astfel ca să nu împiedice circulaţia muncitorilor,

         - furtunurile de aer comprimat vor fi astfel amplasate, încât să nu împiedice circulaţia muncitorilor în hală,

              - se va căuta pe cât posibil ca furtunurile să nu traverseze căile de acces, uneltele pneumatice racordându-se la reţea la un racord cât mai apropiat de locul de lucru,

         - în vederea evitării degradării furtunurilor datorită atingerii lor de produse petroliere, care eventual se pot găsi pe pardoseala atelierului, acestea vor fi sprijinite pe suporţi,

              - suporţii trebuie amplasaţi pe cât posibil de-a lungul pereţilor atelierului, evitându-se traversarea căilor de acces,

         - în timpul lucrului cu uneltele pneumatice de crăiţuit şi polizat se va urmări ca în direcţia de tăiere sau polizare să nu existe muncitori,

         - în cazul în care aceste operaţii se execută în hale în care procesul tehnologic necesită executarea acestor operaţii şi în alte locuri decât în cele special amenajate, aceste locuri vor fi îngrădite cu paravane de protecţie,

         - verificarea, întreţinerea şi repararea uneltelor acţionate cu aer comprimat se va face numai de către personal specializat, nominalizat de către angajator, prin reglementări interne,

              - în cazul când în timpul lucrului vor apărea defecţiuni, se va opri imediat lucrul şi se va anunţa conducătorul locului de muncă,

         - în timpul lucrului, uneltele pneumatice vor fi ţinute în mână numai de mânerele special construite de către fabricant,

         - la schimbarea pietrelor de polizor sau a burghielor nu se vor utiliza mănusi de protecţie,

         - SE INTERZICE lăsarea din mână a sculelor în funcţiune.

 

     5. În plus pentru maşina portativă de capsat cu capse si minicuie, se vor respecta următoarele reguli specifice:

         - efectuarea capsării este permisă numai în zona de lucru, strict delimitată, împrejmuită si avertizată corespunzător: ACCESUL INTERZIS !

         - la terminarea lucrului, maşina se aşează pe suportul special destinat acestui scop,

         - SE INTERZICE:

              - utilizarea maşinilor portative de capsat cu capse si minicuie, dacă se constată neetanşeităţi ale conductelor flexibile de alimentare cu aer comprimat,

              - utilizarea, dacă lipseşte dispozitivul de blocare a întrerupătorului,

              - “joaca” cu maşinile de capsat cu capse si minicuie,

              - utilizarea maşinilor portative în afara zonelor strict delimitate, special amenajate, îngrădite si avertizate asupra pericolului, existent.

 

    6. Riscuri de accidentare şi boală profesională.

    Riscul de accidentare este dat de pericolul de explozie si/sau incendiu datorat contactului întâmplător al aerului comprimat cu urme de ulei sau grăsimi. Pentru evitarea acestui risc, se va păstra curăţenie permanentă si se va interzice intrarea persoanelor străine.

    Lucrătorii vor purta obligatoriu si permanent echipament individual de protecţie denocivizat, curat si călcat.

    Un risc special ce trebuie menţionat este pericolul la care se expun angajaţii în cazul că se “joacă” cu furtune cu aer comprimat sau cu maşinile de capsat cu capse si minicuie. Sunt cunoscute accidente stupide, foarte grave, datorate înconştienţei cu care angajaţii s-au jucat cu furtune flexibile mobile prin care circula aer comprimat.

 

    SE INTERZICE:

         - “joaca” cu furtune flexibile de aer comprimat,

         - “joaca” cu maşina de implantat capse şi cu maşina de implantat minicuie.

    La locurile de muncă, unde se lucrează cu aer comprimat se vor afişa indicatoare de avertizare şi de interzicere:

         - PERICOL DE EXPLOZIE,

         - PERICOL DE INCENDIU, 

         - FUMATUL OPRIT,

         - INTERZIS FOC DESCHIS,

         - PĂSTRAŢI CURĂŢENIA,

         - JOCUL CU FURTUNELE CU AER COMPRIMAT ESTE INTERZIS,

         - PREZENŢA URMELOR DE ULEI SAU GRĂSIMI ESTE INTERZISĂ.

 

    7. Echipament individual de protecţie.

    Lucrătorii vor fi dotaţi cu: bocanci de protecţie, fără accesorii metalice, îmbrăcăminte de protecţie (2 piese), antifoane de tip extern, ochelari de protecţie, mănusi de protecţie.

    Datorită pericolului de explozie si/sau de incendiu, lucrătorilor li se interzice purtarea lenjeriei sintetice. Se va purta numai lenjerie din bumbac 100 %.

    În caz de aprindere, materialul sintetic arde mocnit, topitura aderă la piele şi poate produce arsuri termice deosebit de grave.